بنيانگذار نخستين شركت خصوصي پست ايران از شركت تيپاكس بازديد كرد

جناب آقاي محمدعلي فاخر، كه به جهت اقدامات ارزشمند ايشان در تاسيس نخستين شركت پستي بخش خصوصي ايران، عنوان پدر پست خصوصي به ايشان تعلق گرفته است، جهت بررسي چگونگي فعاليت شركت تيپاكس از اين مجموعه بازديد كردند