Tehran Branches

Tehran Branches

IDName of BranchTEL
1Apadana
88746363 - 88545941‎‎‎
2shahrak esteghlal44587401-2
3Azarai55707400
4Amir kabir
33952490 - 33952045‎‎‎‎
5Enghelab
66430666 - 66907118‎ - 66917032
6Bazar55572713 - 55578212‎‎‎
7Bahar
77615137 - 77601508 - 77615138
8Pasdaran
22896497 - 26702377
9Pakdasht
36467285
10Plasco
66346451 - 66700856 - 66346492‎‎
11Piruzi
77479956 - 77474452‎‎
12Tajrish
26655963-26655654-26655636
13Takhte jamshid
66955814 ‎- 5‎‎
14Tehransar
44582400 - 44582500
15Jajrud
76266628 - 76267120‎‎‎‎
16Chahar dangeh55260111 - 55260112 - 55247500 - 55257070
17Robat karim
56431463 - 56217559
18Resalat
77222232 - 77185987‎‎‎
19Saadi
33986136‎
20Shademan
66195196 - 66195276
21Shahre rey
55961456 - 55952872
22Shahrak gharb
22087023 - 22386487 - 22386483
23Shahriyar
65242933
24Saba
66400096 - 66488634‎‎‎
25Fatemi
88971553-88974772
26Imam khomeini Airport
51005165 - 55677862‎‎
27Ghavam
66732456 - 66732449‎‎
28Ghazvin
55411038 - 55412191‎‎‎
29Moniriyeh
55494124 - 55494125‎‎‎
30Mirdamad
88850630 - 88779021‎‎‎
31Mirzayeh shirzi
88898894 - 88900999‎‎‎
32Molavi
55599646 - 55601893
33Sadeghiyeh
44095411 - 44033884‎‎‎‎‎
34Hafte tir
88303304 - 88308233‎‎
35eslamshahr56463047-56971491
36shoosh55337366-55337872
37navab66389326
38heravi22508749
39dehkade olympic44723950-44724085
40shahre qods46850244-46850419


EnglishIran