چگونه می توانم از خدمات پرداخت در محل (COD)استفاده کنم؟

با داشتن حتی 1 فقره ارسال در روز، می توانید از خدمات پرداخت در محل استفاده کنید

ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﻌﺪاد ارﺳﺎل روزاﻧﻪ ﺑﺮای ﺛﺒﺖ ﻗﺮداد ﭼﻪ ﺗﻌﺪاد ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ؟

برای ثبت قرارداد با تیپاکس، می بایست حداقل 10 فقره ارسال در روز داشته باشید

ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺮداﺧﺖ در ﻣﺤﻞ ﭼﻨﺪ روزه ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد؟

پرداخت هزینه خدمات در محل بین 7 تا 10 روز کاری زمان می برد

ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن وﯾﮋه ﻓﺮوش ﭼﻪ ﮐﻤﮑﯽ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد

ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺟﺮاﯾﯽ،ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻣﺎﻟﯽ و ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻧﺮم اﻓﺰاری را ﺑﺮﻋﻬﺪه دارد

ﺑﻌﺪ از ﺛﺒﺖ ﻗﺮارداد، ﺛﺒﺖ ﺳﻔﺎرش ﺑﻪ ﭼﻪ ﺻﻮرت اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد

ثبت سفارش های با تعداد کمتر از 100 فقره در روز، توسط نمایندگی ها  انجام می شود و در صورت نیاز به فقرات بالاتر، از طریق API صورت می گیرد

اﮔﺮ ﻗﺮارداد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ، ﭼﻄﻮر ﺑﺎﯾﺪ ﺳﻔﺎرش ﻫﺎی ﺧﻮد را ﺛﺒﺖ ﮐﻨﻢ؟

در ﻗﺴﻤﺖ راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﻫﻤﮑﺎری ﺳﺎﯾﺖ ﺗﯿﭙﺎﮐﺲ ﻓﺮم ﭘﺮ ﮐﻨﯿﺪ و ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺗﻤﺎس ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺎ ﺑﺎﺷﯿ