چگونه می توانم از خدمات پرداخت در محل (COD)استفاده کنم؟

با داشتن حتی 1 فقره ارسال در روز، می توانید از خدمات پرداخت در محل استفاده کنید

ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﻌﺪاد ارﺳﺎل روزاﻧﻪ ﺑﺮای ﺛﺒﺖ ﻗﺮداد ﭼﻪ ﺗﻌﺪاد ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ؟

برای ثبت قرارداد با تیپاکس، می بایست حداقل 3 تا 5 فقره ارسال در روز داشته باشید

ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺮداﺧﺖ در ﻣﺤﻞ ﭼﻨﺪ روزه ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد؟

پرداخت هزینه خدمات در محل  10 روز کاری پس از زمان ثبت قرارداد ارسال بسته زمان می برد

ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن وﯾﮋه ﻓﺮوش ﭼﻪ ﮐﻤﮑﯽ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد؟

ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺟﺮاﯾﯽ،ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻣﺎﻟﯽ و ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻧﺮم اﻓﺰاری را ﺑﺮﻋﻬﺪه دارد

ﺑﻌﺪ از عقد ﻗﺮارداد، ﺛﺒﺖ ﺳﻔﺎرش ﺑﻪ ﭼﻪ ﺻﻮرت اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد

ثبت سفارش‌های با تعداد کمتر از 100 فقره در روز توسط نمایندگی‌ها انجام می‌شود و درصورت نیاز به فقرات بالاتر، با شبکه عملیات هماهنگ می‌گردد.

اﮔﺮ ﻗﺮارداد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ، ﭼﻄﻮر ﺑﺎﯾﺪ ﺳﻔﺎرش ﻫﺎی ﺧﻮد را ﺛﺒﺖ ﮐﻨﻢ؟

اگر سفارش شما شامل خدمت COD باشد باید ابتدا نسبت به عقد تفاهم‌نامه همکاری با مشتریان تیپاکس برای استفاده از این خدمت، اقدام کنید.
درصورت عدم نیاز به خدمت COD میتوانید از طریق مراجعه حضوری به هر یک از نمایندگی‌های تیپاکس، تماس با شماره 8457-021 و یا هر یک از درگاه‌های ثبت سفارش آنلاین تیپاکس، سفارش خود را ثبت کنید.

چرا باید آدرس دقیق پستی را وارد کنم؟

هر کدام از نمایندگی های تیپاکس دارای محدوده پوشش هستند. دانستن آدرس دقیق پستی برای تعیین نمایندگی مناسب جهت جمع آوری بسته های شما است.