کسب و کار های آنلاین

فرصت ویژه صاحبان کسب و کارهای آنلاین

در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﮐﺴﺐ وﮐﺎر آﻧﻼﯾﻦ ﻫﺴﺘﯿﺪ و ﺑﺮای ارﺳﺎل ﺑﺴﺘﻪ ﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﯾﮏ راﻫﮑﺎر ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻣﯽ ﮔﺮدﯾﺪ، ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻓﺮم زﯾﺮ درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮد را ﺛﺒﺖ ﮐﺮده ﺗﺎ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺎ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ دارﯾﺪ، ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ اداﻣﻪ ﺻﻔﺤﻪ را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ.

   
   
 
   
   
   
   
 

خدمات تیپاکس

جمع آوری در محل شما

ﺗﯿﭙﺎﮐﺲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺒﺘﮑﺮ ﺧﺪﻣﺎت درب ﺑ ﻪدرب، در ﻣﺒﺪا، ﺑﺴﺘﻪ ﻫﺎ را از ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده و در ﻣﻘﺼﺪ، درب ﻣﻨﺰل ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﯿﺮﻧﺪه ﻣ ﯽدﻫﺪ

پرداخت در محل

ﯾﮑﯽ از ﺧﺪﻣﺎت ﺗﯿﭙﺎﮐﺲ، اﻣﮑﺎن ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﺎﻻی ارﺳﺎل ﺷﺪه، درب ﻣﻨﺰل ﮔﯿﺮﻧﺪه اﺳﺖ. ﺷﻤﺎ ﻣ ﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﺛﺒﺖ ﻗﺮارداد، درﯾﺎﻓﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﺎﻻی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺗﯿﭙﺎﮐﺲ ﺑﺴﭙﺎرﯾﺪ. ﺗﯿﭙﺎﮐﺲ ﯾﺎر در ﻣﻘﺼﺪ، ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﮔﯿﺮﻧﺪه، ﻫﺰﯾﻨﻪ آن را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺷﻤﺎ وارﯾﺰ ﻣﯽ ﺷﻮد

پسکرایه

ﭘﺴﮑﺮاﯾﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی درﯾﺎﻓﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ارﺳﺎل ﮐﺎﻻ از ﮔﯿﺮﻧﺪه اﺳﺖ. در اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺖ، ﺷﻤﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ ارﺳﺎل ﮐﺎﻻ را ﺑﻪ ﮔﯿﺮﻧﺪه واﮔﺬار ﮐﺮده و ﺗﯿﭙﺎﮐﺲ ﯾﺎر، ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﮔﯿﺮﻧﺪه، ﻫﺰﯾﻨﻪ ارﺳﺎل را از او درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ

جبران خسارت

ﺑﺮای ﺟﻠﺐ رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺣﻔﺎﻇﺖ از داراﯾﯽ ﻫﺎی آﻧﻬﺎ، ﺗﯿﭙﺎﮐﺲ ﺧﺪﻣﺖ وﯾﮋه ای ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت را درﻧﻈﺮ گرفته است. در این خدمت برای بسته هااز مبلغ پایه 1،000،000 ریال (معادل یکصد هزار تومان) تا سقف 300،000،000 ریال (معادل سی میلیون تومان)، با توجه به ارزش ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﻣﺮﺳﻮﻟﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه، ﻣﺒﻠﻎ ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت در ﻧﻈر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ در ﺻﻮرت ﺑﺮوز ﺧﺴﺎرت ﺑﺮای ﻣﺤﻤﻮﻻت ﻣﺠﺎز، ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻣﺒﻠﻎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه، ﺟﺒﺮان ﮔﺮدد. ﻻزم ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ اﺳﺖ ﻣﺮﺳﻮﻟﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎﯾﺰ و ﻗﺎﻟﺐ ﭘﺎﮐﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ، در ﺻﻮرت ﺑﺮوز ﺧﺴﺎرت، ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ 1،000،000 ریال (معادل صد هزار تومان) ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و اﯾﻦ ﻣﺒﻠﻎ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﻪ ارزش ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﻣﺮﺳﻮﻟﻪ ﻧﺪارد 

بسته بندی

ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﻮاردی ﮐﻪ در ارﺳﺎل ﮐﺎﻻ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد، ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی اﺳﺖ. اوﻟﯿﻦ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺸﺘﺮی ﺷﻤﺎ را ﺟﻠﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﮐﺎﻻﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ او رﺳﯿﺪه اﺳﺖ. ﺗﯿﭙﺎﮐﺲ ﺑﺎ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ .ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪی را ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺧﻮد اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﺪ

مزیت ها

سرعت بالا
شبکه گسترده
رهگیری آنلاین
اﺧﺘﺼﺎص ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن وﯾﮋه ﻓﺮوش ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻗﺮاردادی

سوالات متداول

چگونه می توانم از خدمات پرداخت در محل (COD)استفاده کنم؟

با داشتن حتی 1 فقره ارسال در روز، می توانید از خدمات پرداخت در محل استفاده کنید

ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﻌﺪاد ارﺳﺎل روزاﻧﻪ ﺑﺮای ﺛﺒﺖ ﻗﺮداد ﭼﻪ ﺗﻌﺪاد ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ؟

برای ثبت قرارداد با تیپاکس، می بایست حداقل 10 فقره ارسال در روز داشته باشید

ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺮداﺧﺖ در ﻣﺤﻞ ﭼﻨﺪ روزه ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد؟

پرداخت هزینه خدمات در محل بین 7 تا 10 روز کاری زمان می برد

ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن وﯾﮋه ﻓﺮوش ﭼﻪ ﮐﻤﮑﯽ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد؟

ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺟﺮاﯾﯽ،ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻣﺎﻟﯽ و ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻧﺮم اﻓﺰاری را ﺑﺮﻋﻬﺪه دارد

ﺑﻌﺪ از ﺛﺒﺖ ﻗﺮارداد، ﺛﺒﺖ ﺳﻔﺎرش ﺑﻪ ﭼﻪ ﺻﻮرت اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد

ثبت سفارش های با تعداد کمتر از 100 فقره در روز، توسط نمایندگی ها  انجام می شود و در صورت نیاز به فقرات بالاتر، از طریق API صورت می گیرد

اﮔﺮ ﻗﺮارداد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ، ﭼﻄﻮر ﺑﺎﯾﺪ ﺳﻔﺎرش ﻫﺎی ﺧﻮد را ﺛﺒﺖ ﮐﻨﻢ؟

در ﻗﺴﻤﺖ راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﻫﻤﮑﺎری ﺳﺎﯾﺖ ﺗﯿﭙﺎﮐﺲ ﻓﺮم ﭘﺮ ﮐﻨﯿﺪ و ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺗﻤﺎس ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺎ ﺑﺎﺷﯿ

چرا باید آدرس دقیق پستی را وارد کنم؟

هر کدام از نمایندگی های تیپاکس دارای محدوده پوشش هستند. دانستن آدرس دقیق پستی برای تعیین نمایندگی مناسب جهت جمع آوری بسته های شما است.