Page 1 - چهارمین شماره فصلنامه تیپاکس
P. 1

ﻦﯿﻟوا
       ﺲﮐﺎــﭙـﯿﺗ تﺎــﻣﺪــﺧ هوﺮــﮔ ﯽـــﻠـﺧاد ﻪﯾﺮـــﺸﻧ
      No.4-September 2018 ۱۳۹۷ نﺎﺘﺴﺑﺎﺗ - مرﺎﮫﭼ هرﺎﻤﺷ       ﺎﺑ ﻰﺘﺴﭘ تﺎﻣﺪﺧ رازﺎﺑ رد هزﺎﺗ ﻰﺣور نﺪﯿﻣد       ﻰﺻﻮـﺼﺧ رﻮـﺗاﺮـﭘا ﻦﯿـﻟ وا             ؛ناﺮـﯾا ﺖﺴﭘ
              !دﻮﺷ رﻮﺸﮐ ﻰﺘﺴﭘ ىﺎﻫﺮﯾرﻮﮐ و ﺎﻫرﺎﮐ و ﺐﺴﮐ “ﺮﺳﻻﺎﺑﺎﻗآ ” لوا رﻮﺗاﺮﭘا ﺖﺴﯿﻧ راﺮﻗ

              اﺮﺟا ﺎﺗ حﺮﻃ زا ىﺪﻨﺑ ﻪﺘﺴﺑ هﮋﯾو تﺎﻣﺪﺧ


              رﺎﮐ ﻂﯿﺤﻣ رد ﻰﻧﺎﺠﯿﻫ شﻮﻫ هﺎﮕﯾﺎﺟ

              ﺖﺴﭘ ﺖﻌﻨﺻ رد ﻰﺘﺴﭘ ﺪﻨﻤﺷﻮﻫ ىﺎﻫﺮﮐﻻ
   1   2   3   4   5   6