گزارش جامع فعالیت‌های تیپاکس

 
 

روند رشد مشتریان تیپاکس

انتظار می‌رود تیپاکس در انتهای سال 1401، خدمت‌رسان بیش از 12 میلیون مشتری باشد.

رشد مشتریان تیپاکس

رشد سالانه فرستنده و گیرنده‌های بسته در تیپاکس چقدر بوده‌است؟

۲,۰۴۷,۸۵۸
مشتری در سال 1400 با تیپاکس بسته‌ای ارسال کرده‌اند.

۶,۸۶۸,۸۵۳
مشتری در سال 1400 از تیپاکس بسته دریافت کرده‌اند.

تعداد مشتریان تیپاکس

زیرساخت عملیاتی تیپاکس

نوع خدمت رسـانی شـرکت تیپاکس به مشـتریان (جمع آوری و توزیع درب به درب) و همچنین توانایی و تخصص بالا، زمینه مناسـبی برای گسـترش کسـب و کارهـا فراهـم آورده اسـت. تیپاکـس در راسـتای بهبـود زیرسـاخت و توسـعه شـبکه فعالیت هـای خـود و گسـترش کارآفرینـی، تا انتهای سـال ۱۴۰۰ ،با ۸۱۳ نمایندگی ۱۰ مرکز عملیات (هاب) محلی در خدمت مشـتریان خـود بوده اسـت.

زیرساخت عملیاتی تیپاکس

پراکندگی نمایندگی‌های تیپاکس

تیپاکس به طور متوسط در هر مرکز استان - به جز تهران - ۶ نمایندگی دارد.

پراکندگی نمایندگی‌های تیپاکس

ناوگان لجستیک تیپاکس

ماشین حمل
0
کل ناوگان لجستیک تیپاکس
=
0
ناوگان بین‌شهری
+
0
ناوگان درون‌شهری

در سال ۱۴۰۰ ،بیش از ۱۹ میلیون و ۹۰۰ هزار بسته با تیپاکس ارسال شده است.

در سال ۱۴۰۰ ،از طرف هر فرستنده، به طور متوسط 9,5 بسته ارسال شده است.

 بیش از 4 برابر رشد طی 4 سال
1397

4,231,421

1398

۷,۰۸۶,۸۶۶

1399

۱۳,۸۹۳,۳۸۴

1400

۱۹,۹۶۳,۲۵۳

از هر 1000 بسته ارسالی

در سال 1399، 9 مورد با ثبت شکایت همراه بوده‌اند.

که در سال 1400، به 6 مورد کاهش یافته است.

تیپاکس در سال 1400

149,987 بسته

بالاترین ارسال در یک روز

0
پاکت و بسته جابه‌جا شده
0
مشتری
0
تعداد کاربران مای‌تیپاکس
0
همکار
0
نمایندگی
0
ناوگان لجستیکی

عملکرد مای‌تیپاکس

عملکرد مای‌تیپاکس

مجموع مسافت طی‌شده تمام بسته‌های تیپاکس در سال 1400

مجمـوع مسـافتی کـه تمـام بسـته های تیپاکـس در سـال 1400، از مبـدا تـا مقصـد پیموده انـد، 5200 برابر فاصلـه ای اسـت کـه تلسـکوپ فضایـی جیمـز وب از زمیـن طـی کـرده تـا در مـدار خـود قـرار گیـرد.

پشتیبانی مشتریان

 
100 همکار
در واحد پشتیبانی مشتریان در سال 1400

 
4,4 میلیون
تماس ورودی در سال 1400

پشتیبانی مشتریان

نمودار تعداد تماس ورودی به ازای هر 1000 بسته

تعداد تماس های تلفنی مشتریان

90%

میزان رضایت مشتریان در اسفند 1400 از خدمات دریافت شده پشتیبانی مشتریان تیپاکس

94%

سطح سرویس پاسخگویی در سال 1400

54%

درصد پاسخگویی سیستمی

0
تماس ورودی در یک روز
0
تماس پاسخ داده شده به صورت سیستمی در یک روز
0
تماس خروجی در یک روز
0
تیکت شکایت در یک روز

گسترده ترین پوشش تیپاکس در استان های کشور

رکوردها و ترین‌های تیپاکس

خدمت رسانی به 9 میلیون مشتری در سال 1400

این تعداد متشری به اندازه جمعیت کشور سوئیس است.

11 میلیارد کیلومتر

مجمـوع مسـافتی کـه تمـام بسـته های تیپاکـس در سـال ۱۴۰۰، از مبـدا تـا مقصـد پیموده انـد، ۵۲۰۰ برابـر فاصلـه ای اسـت کـه تلسـکوپ فضایـی جیمـز وب از زمیـن طـی کـرده تـا در مـدار خـود قـرار گیـرد.

امکان ارسال درون شهری بسته با تیپاکس

102 میلیون کیلوگرم

مجموع وزن بسته های جابجا شده با تیپاکس در سال ۱۴۰۰ ۲۹۱ برابر ظرفیت کامیون بارکش فوق سنگین Terex ۳۳-۱۹ Titan

مسئولیت‌های اجتماعی تیپاکس

مسئولیت‌های اجتماعی تیپاکس
مسئولیت‌های اجتماعی تیپاکس