گزارش جامع سالیانه 1401 تیپاکس

گزارش جامع فعالیت‌های تیپاکس

تیپاکس در سال 1401

0
فرستنده
0
گیرنده
0
تعداد کل مشتریان
0
همکار
0
نمایندگی
0
ناوگان لجستیکی

بیشترین بسته جابه‌جا شده در یک روز

بین شهری0
بالاترین ارسال در یک روز
=
درون شهری0
بیشترین پاکت جابه‌جا شده در یک روز
+
بین شهری و درون شهری0
بیشترین بسته ارسال‌شده در یک روز

در سال 1401، بیش از 10 میلیون مشتری، از خدمات تیپاکس استفاده کرده‌اند

 بیش از 3 برابر رشد طی 4 سال
1398

3,328,113

1399

6,080,092

1400

8,916,711

1401

10,497,186

دورترین فاصله دو نمایندگی به یکدیگر

دورترین فاصله دو نمایندگی به یکدیگر

رشد سالانه فرستنده و گیرنده‌های بسته در تیپاکس چقدر بوده است؟

2,502,679
مشتری در سال 1401 با تیپاکس بسته‌ای ارسال کرده‌اند.

7,944,507
مشتری در سال 1401 از تیپاکس بسته دریافت کرده‌اند.

تعداد مشتریان تیپاکس

ناوگان لجستیک تیپاکس

ماشین حمل
0
کل ناوگان لجستیک تیپاکس
=
0
ناوگان بین‌شهری
+
0
ناوگان درون‌شهری

کاهش چشمگیر مشکلات کاربران در نیمه دوم سال 1401

پشتیبانی مشتریان

از هر 1000 بسته ارسالی

در سال 1400، 6 مورد با ثبت شکایت همراه بوده‌اند.

که در سال 1401، به 5 مورد کاهش یافته است.

11,143,787,884 کیلومتر مسافت طی‌شده تمام بسته‌های تیپاکس در سال 1401

مجمـوع مسـافتی کـه تمـام بسـته های تیپاکـس در سـال 1401، از مبـدا تـا مقصـد پیموده‌انـد، 5200 برابر فاصلـه‌ای اسـت کـه تلسـکوپ فضایـی جیمـز وب از زمیـن طـی کـرده تـا در مـدار خـود قـرار گیـرد.

گسترده‌ترین پوشش تیپاکس در استان‌های کشور

پوشش تیپاکس در استان های کشور

مقایسه رشد شبکه نمایندگی‌های تیپاکس در سال‌های 1400 و 1401

مدیریت بانوان در نمایندگی‌های تیپاکس

مدیریت بانوان در نمایندگی های تیپاکس

درصد وفاداری و باسابقه‌ترین نمایندگان

وفادارترین نمایندگی های تیپاکس

تیپاکس در شبکه‌های اجتماعی

شبکه های اجتماعی شبکه های اجتماعی

رکوردها و ترین‌های تیپاکس

خدمت‌رسانی به بیش از 9 میلیون مشتری در سال 1401

این تعداد مشتری به اندازه جمعیت کشور سوئد است.

کسب رتبه سوم از نظر رشد سریع بین 100 شرکت برتر

حضور در همایش شرکت‌های برتر ایران در بهمن ماه 1401 و کسب رتبه سوم از نظر رشد سریع بین 100 شرکت برتر

پرترافیک‌ترین روز تیپاکس

یکشنبه‌ها

بیشترین تعداد مشتری در یک روز

60427

مسئولیت‌های اجتماعی تیپاکس

مسئولیت‌های اجتماعی تیپاکس