سرویس ارسال درون شهری
 سرویس درون شهری

سرویس ارسال بسته درون شهری

سرویس ارسال درون شهری ، خدمت انتقال بسته ها از مبدا به مقصد، درون یک شهر است. این سرویس به صورت درب به درب انجام می شود. سرویس درون شهری شامل دو بخش مجزا است که مشتریان بنا بر نیاز زمانی می توانند یکی از این دو سرویس ارسال بسته را انتخاب کنند.
1. سرویس تحویل در همان روز (Same Day) : بسته های مشتریان در یک روز دریافت و تحویل می گردد. این سرویس توسط شرکت تی نکست و با امضای قرارداد ارائه می گردد.
2. سرویس تحویل روز بعد (Next Day) : بسته های مشتریان در روز اول دریافت و در روز بعد، درون همان شهر توزیع می گردد. این سرویس توسط سایت تیپاکس، نمایندگی های تیپاکس، اپلیکیشن مای تیپاکس و تلفن 0218457 ارائه می گردد.