ارسال بین شهری
سرویس ارسال بین شهری

سرویس ارسال بین شهری

ســـرویس بیـــن شـــهری، انتقـــال ســـریع بســـته‌ها از طریـــق مســـیرهای زمینـــی و هوایـــی اســـت کـــه در کنـــار ارائـــه خدمـــات درب‌بـــه‌درب، بـــرای فرســـتنده و گیرنـــده صرفه‌جویـــی در زمـــان و هزینـــه را بـــه همـــراه دارد.  از طریـــق ثبـــت ســـفارش در یکـــی از بســـترهای فـــروش آنلایـــن، ارتبـــاط بـــا نمایندگـــی و یـــا مراجعـــه حضـــوری بـــه نمایندگی‌هـــا، بســـته توســـط تیپاکـــس دریافـــت شـــده و پـــس از انجـــام مراحـــل ارســـال، در محـــل گیرنـــده یـــا در نمایندگــی مقصــد و یــا در لاکرهــای هوشــمند تحویــل داده می‌شـــود. اســـتفاده از ایـــن ســـرویس بـــرای کلیـــه مشـــتریان حقیقـــی و حقوقـــی امکانپذیـــر اســـت 

 


لازم به ذکر است که از طریق وب‌سایت تیپاکس می‌توان به اطلاعات نزدیکترین نمایندگی تیپاکس، پلتفرم ای تیپاکس و لینک دانلود اپلیکیشن مای تیپاکس نیز دسترسی داشت. پس از ثبت سفارش سرویس برون شهری، تیپاکس یار خود را به محل حضور فرستنده رسانده و بسته را دریافت می‌کند. بسته مشتری در حضور فرستنده باز شده و شرایط مجاز و غیر مجاز بسته برای جمع‌آوری بررسی می‌شود. بسته‌های مجاز، بسته‌هایی هستند که از نظر قانونی، طبق قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران و همچنین قوانین و مقررات شرکتی، هیچ محدودیتی برای جمع‌آوری و توزیع آنها وجود ندارد. بسته‌های غیر مجاز نیز بسته‌هایی هستند که هم از نظر قانونی (طبق قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران) و هم طبق قوانین و مقررات شرکت تیپاکس، محدودیت و ممنوعیت جمع‌آوری و توزیع دارند که لیست این بسته‌ها در وب‌سایت تیپاکس موجود است.

پس از تایید صحت محتوای بسته جهت ارسال، اطلاعات مشتری (فرستنده) و همچنین اطلاعات بسته، در نرم‌افزار شرکت ثبت شده و رسید دریافت بسته به مشتری تحویل داده می‌شود. در نهایت، پس از انجام مراحل ارسال، بسته در محل حضور گیرنده، به او تحویل داده می‌شود. سرویس برون شهری، برای کلیه مشتریان حقیقی و حقوقی قابل استفاده بوده و مشتریان می‌توانند با خیال آسوده، ارسال بسته‌‌های خود را به صورت برون شهری به تیپاکس بسپارند. در سرویس ارسال برون شهری تیپاکس، کد رهگیری برای فرستنده و گیرنده ارسال شده و به این ترتیب، هر کدام از این افراد می‌توانند با وارد کردن کد رهگیری خود در قسمت رهگیری وب‌سایت تیپاکس، از وضعیت بسته مطلع شوند. با توجه به اهمیت وجود بسته‌بندی مناسب برای بسته‌ها، تیپاکس برای ارسال بسته برون شهری نیز امکان بسته‌بندی را نیز فراهم کرده است. بنابراین مشتری می‌تواند درصورت تمایل، درخواست بسته‌بندی را نیز مطرح کند. هزینه ارسال بسته برون شهری، با در نظر گرفتن وزن حجمی بسته، فاصله مبدا و مقصد، ارزش بسته و خدمات ویژه محاسبه شده و ثابت نیست.

برای جلب رضایت مشتریان و همچنین حفاظت از دارایی‌های آنها، تمامی بسته‌ها از 200 هزارتومان تا 40 میلیون تومان بیمه شده و در صورت بروز خسارت برای بسته‌های مجاز، به اندازه مبلغ تعیین شده برای خسارت، جبران می‌شود. در صورت بروز خسارت، مشتریان می‌توانند با پشتیبانی تیپاکس به شماره 0218457 تماس گرفته و درخواست پیگیری خود را ثبت کنند. 

 1. هزینه‌های ارسالی بسته ها به صورت زمینی و هوایی چقدر است؟

  پاسخ: شما می‌توانید از طریق وب‌سایت تیپاکس و یا اپلیکیشن مای تیپاکس، نسبت به برآورد هزینه ارسال بسته خود اقدام کنید.

 2. آیا زمانی که بسته در مسیر شهر مقصد قراردارد فرستنده می‌تواند آن را بازگرداند؟

  پاسخ: بله، تا زمانی که گیرنده بار را دریافت نکرده است مالکیت بار برای فرستنده بوده و فرستنده می‌تواند بار را بازگرداند.

 3. میزان هزینه جبران خسارت برای هر بسته چگونه محاسبه می‌شود؟

  پاسخ: در این خدمت، برای بسته‌ها و پاکت‌ها از مبلغ پایه 2،000،000 ریال  (معادل دویست هزار تومان) تا 100،000،000 ریال (معادل ده میلیون تومان) مبلغ جبران خسارت محاسبه می‌شود. در صورتی‌ که مشتری درخواست خدمت جبران خسارت بیش از 40،000،000 تومان داشته باشند، باید درخواست قرارداد ارسال بسته و جبران خسارت را با واحد فروش، از طریق تلفن 41036000-021 ، داخلی واحد فروش مطرح و قرارداد فروش منعقد کند. مبلغ جبران خسارت با توجه به ارزش ثبت شده بسته توسط فرستنده، در نظر گرفته شده است تا در صورت بروز خسارت برای بسته‌های مجاز، به اندازه مبلغ تعیین شده، جبران شود.

 4. مدت زمان ارسال بسته از طریق ارسال زمینی و هوایی چند روز است؟

  پاسخ: شما می توانید برای محاسبه زمان ارسال بسته از طریق صفحه براورد زمان ارسال تیپاکس، نسبت به محاسبه زمان ارسال اقدام کنید