خدمات بسته بندی
Packaging

بسته‌بندی

یکـــی از نـــکات مهـــم و ضـــروری در ارســـال بســـته‌ها، به‌کارگیـــری بســـته‌بندی مناســـب اســـت. اســـتفاده از روش‌هـــای گوناگـــون بســـته‌بندی، ضمـــن حفـــظ امنیـــت کالا و ســـلامت بســـته‌ها، باعـــث می‌شـــود تـــا طیـــف گســـترده‌ای از خدمـــات بـــه مشـــتریان ارائـــه شـــود. تیپاکــس بــرای رفــاه مشــتریان و افزایــش هــر چــه بیشـــتر کیفیـــت ارســـال، کارتن‌هـــا و پاکت‌هـــای متفاوتـــی را براســـاس ابعـــاد و وزن مرســـوله ارائـــه می‌دهـــد. عـــلاوه بـــر ایـــن، اســـتفاده از لیبل‌هـــای امنیتـــی بـــرای اطمینـــان از ســـالم رســـیدن بســـته‌ها، اقـــدام دیگـــر تیپاکـــس بـــرای حفاظـــت از کالاهـــای ارســـالی مشـــتریان اســـت. 

تیپاکس ارسال آثار هنری و تابلوهای نقاشی را نیز بر عهده گرفته و سعی دارد تا با بسته‌بندی مناسب از بسته‌های مشتریان محافظت کند. سایز و قیمت پاکت و کارتن‌های تیپاکس در انتهای صفحه قرار داده شده است. مشتریان می‌توانند هنگام ثبت سفارش خود، درصورت نیاز به بسته‌بندی، متناسب با ابعاد کالای ارسال خود، کارتن مناسب را انتخاب و بسته خود را ارسال کنند.

 

   
سازگار با محیط زیست

سازگار با محیط زیست

خدمات ویژه

خدمات ویژه

امنیت بیشتر

امنیت بیشتر


آیا به سرویس جدیدی نیاز دارید؟ درخواست خود را برای بررسی برای ما ارسال کنید.

پیشنهاد سرویس جدید

  1. موارد مهم قبل از تحویل کالا چیست؟
  2. پاسخ: بسته‌بندی و محتویات داخل محموله باید مطابق با قـوانین و استانداردهای حمل‌ونقل باشد. همچنین بسته‌بندی به عهده فرستنده یا همان صاحب کالا بوده و باید سالم و بدون آسیب‌دیدگی باشد.
  3. برای بسته‌بندی باید هزینه جدا پرداخت کرد؟
  4. پاسخ: بله، در صورت تمایل فرستنده، نمایندگی تیپاکس با اخذ هزینه، بسته‌بندی را برای مشتری انجام می‌دهد.
  5. آیا بسته‌بندی درب منزل انجام می‌شود؟
  6. پاسخ: خیر، تیپاکس یار مرسوله را درب منزل از فرستنده تحویل گرفته و بسته‌بندی در دفتر نمایندگی انجام می‌شود.
  7. کارتن‌های تیپاکس را از کجا می‌توانم تهیه کنم؟
  8. پاسخ: کارتن‌ها در نمایندگی‌های تیپاکس موجود بوده و تیپاکس یارها بسته‌بندی را برای مشتری انجام می‌دهند.
  9. امکان ثبت درخواست بسته‌بندی از طریق اپلیکیشن مای تیپاکس وجود دارد؟
  10. پاسخ: بله، هنگام ثبت سفارش می‌توانید با انتخاب گزینه درخواست بسته‌بندی، هزینه آن را پرداخت کرده و بسته‌بندی را به تیپاکس بسپارید.

 
سایز بسته‌بندی(ارتفاع*عرض*طول)
قیمت نهایی بسته‌بندی (ریال)
سایز 1
سایز بسته‌بندی(ارتفاع*عرض*طول) 15*10*10
قیمت نهایی بسته‌بندی (ریال)30,613
سایز 2
سایز جعبه (ارتفاع*عرض*طول)20*15*10
قیمت نهایی بسته‌بندی (ریال)50,373
سایز 3
سایز جعبه (ارتفاع*عرض*طول)20*20*15
قیمت نهایی بسته‌بندی (ریال)82,565
سایز 4
سایز جعبه (ارتفاع*عرض*طول)30*20*20
قیمت نهایی بسته‌بندی (ریال)156,093
سایز 5
سایز جعبه (ارتفاع*عرض*طول)33*22*20
قیمت نهایی بسته‌بندی (ریال)179,766
سایز 6
سایز جعبه (ارتفاع*عرض*طول)45*25*20
قیمت نهایی بسته‌بندی (ریال)243,436
سایز 7
سایز جعبه (ارتفاع*عرض*طول)40*30*25
قیمت نهایی بسته‌بندی (ریال)299,430
سایز 8
سایز جعبه (ارتفاع*عرض*طول)45*40*30
قیمت نهایی بسته‌بندی (ریال)459,414
سایز 9
سایز جعبه (ارتفاع*عرض*طول)55*45*35
قیمت نهایی بسته‌بندی (ریال)614,967
سایز 10
سایز جعبه (ارتفاع*عرض*طول)35*25*10
قیمت نهایی بسته‌بندی (ریال)163,292
سایز 11
سایز جعبه (ارتفاع*عرض*طول)35*45*10
قیمت نهایی بسته‌بندی (ریال)277,162
پاکت لمینت a4
پاکت لمینت A4 (ضد آب) 
سایز بسته‌بندی(عرض*طول)32*27
قیمت نهایی بسته‌بندی (ریال)41,000
پاکت حباب دار a3
پاکت لمینت A3 (ضد آب)
سایز جعبه (ارتفاع*عرض*طول)33*48

قیمت نهایی بسته‌بندی (ریال)65,000

پاکت حباب دار a4
پاکت حباب‌دار A4(ضد ضربه)
سایز جعبه (ارتفاع*عرض*طول)32*27
قیمت نهایی بسته‌بندی (ریال)42,000
پاکت حباب دار a3
پاکت حباب‌دار A3 (ضد ضربه)
سایز جعبه (ارتفاع*عرض*طول)33*48

قیمت نهایی بسته‌بندی (ریال)67,500

گونی لمینت برندد (ضد آب)
سایز جعبه (ارتفاع*عرض*طول)60*90

قیمت نهایی بسته‌بندی (ریال)136,000

گونی لمینت برندد (ضد آب)
سایز جعبه (ارتفاع*عرض*طول)70*110

قیمت نهایی بسته‌بندی (ریال)187,000

گونی لمینت برندد (ضد آب)
سایز جعبه (ارتفاع*عرض*طول)80*120

قیمت نهایی بسته‌بندی (ریال)212,000