خدمات بسته بندی
Packaging

بسته‌بندی

یکـــی از نـــکات مهـــم و ضـــروری در ارســـال بســـته‌ها، به‌کارگیـــری بســـته‌بندی مناســـب اســـت. اســـتفاده از روش‌هـــای گوناگـــون بســـته‌بندی، ضمـــن حفـــظ امنیـــت کالا و ســـلامت بســـته‌ها، باعـــث می‌شـــود تـــا طیـــف گســـترده‌ای از خدمـــات بـــه مشـــتریان ارائـــه شـــود. تیپاکــس بــرای رفــاه مشــتریان و افزایــش هــر چــه بیشـــتر کیفیـــت ارســـال، کارتن‌هـــا و پاکت‌هـــای متفاوتـــی را براســـاس ابعـــاد و وزن مرســـوله ارائـــه می‌دهـــد. عـــلاوه بـــر ایـــن، اســـتفاده از لیبل‌هـــای امنیتـــی بـــرای اطمینـــان از ســـالم رســـیدن بســـته‌ها، اقـــدام دیگـــر تیپاکـــس بـــرای حفاظـــت از کالاهـــای ارســـالی مشـــتریان اســـت. 

تیپاکس ارسال آثار هنری و تابلوهای نقاشی را نیز بر عهده گرفته و سعی دارد تا با بسته‌بندی مناسب از بسته‌های مشتریان محافظت کند. سایز و قیمت پاکت و کارتن‌های تیپاکس در انتهای صفحه قرار داده شده است. مشتریان می‌توانند هنگام ثبت سفارش خود، درصورت نیاز به بسته‌بندی، متناسب با ابعاد کالای ارسال خود، کارتن مناسب را انتخاب و بسته خود را ارسال کنند.

 

   
سازگار با محیط زیست

سازگار با محیط زیست

خدمات ویژه

خدمات ویژه

امنیت بیشتر

امنیت بیشتر


آیا به سرویس جدیدی نیاز دارید؟ درخواست خود را برای بررسی برای ما ارسال کنید.

پیشنهاد سرویس جدید

  1. موارد مهم قبل از تحویل کالا چیست؟
  2. پاسخ: بسته‌بندی و محتویات داخل محموله باید مطابق با قـوانین و استانداردهای حمل‌ونقل باشد. همچنین بسته‌بندی به عهده فرستنده یا همان صاحب کالا بوده و باید سالم و بدون آسیب‌دیدگی باشد.
  3. برای بسته‌بندی باید هزینه جدا پرداخت کرد؟
  4. پاسخ: بله، در صورت تمایل فرستنده، نمایندگی تیپاکس با اخذ هزینه، بسته‌بندی را برای مشتری انجام می‌دهد.
  5. آیا بسته‌بندی درب منزل انجام می‌شود؟
  6. پاسخ: خیر، تیپاکس یار مرسوله را درب منزل از فرستنده تحویل گرفته و بسته‌بندی در دفتر نمایندگی انجام می‌شود.
  7. کارتن‌های تیپاکس را از کجا می‌توانم تهیه کنم؟
  8. پاسخ: کارتن‌ها در نمایندگی‌های تیپاکس موجود بوده و تیپاکس یارها بسته‌بندی را برای مشتری انجام می‌دهند.
  9. امکان ثبت درخواست بسته‌بندی از طریق اپلیکیشن مای تیپاکس وجود دارد؟
  10. پاسخ: بله، هنگام ثبت سفارش می‌توانید با انتخاب گزینه درخواست بسته‌بندی، هزینه آن را پرداخت کرده و بسته‌بندی را به تیپاکس بسپارید.

 
سایز جعبه (ارتفاع*عرض*طول)
قیمت نهایی بسته‌بندی (ریال)
سایز 1
سایز جعبه (ارتفاع*عرض*طول) 15*10*10cm
قیمت نهایی بسته‌بندی (ریال)69,000
سایز 2
سایز جعبه (ارتفاع*عرض*طول)20*15*10cm
قیمت نهایی بسته‌بندی (ریال)111,000
سایز 3
سایز جعبه (ارتفاع*عرض*طول)20*20*15cm
قیمت نهایی بسته‌بندی (ریال)176,000
سایز 4
سایز جعبه (ارتفاع*عرض*طول)30*20*20cm
قیمت نهایی بسته‌بندی (ریال)287,000
سایز 5
سایز جعبه (ارتفاع*عرض*طول)33*22*20cm
قیمت نهایی بسته‌بندی (ریال)329,000
سایز 6
سایز جعبه (ارتفاع*عرض*طول)45*25*20cm
قیمت نهایی بسته‌بندی (ریال)433,000
سایز 7
سایز جعبه (ارتفاع*عرض*طول)40*30*25cm
قیمت نهایی بسته‌بندی (ریال)492,800
سایز 8
سایز جعبه (ارتفاع*عرض*طول)45*40*30cm
قیمت نهایی بسته‌بندی (ریال)741,600
سایز 9
سایز جعبه (ارتفاع*عرض*طول)55*45*35cm
قیمت نهایی بسته‌بندی (ریال)1,001,600
سایز 10
سایز جعبه (ارتفاع*عرض*طول)35*25*10cm
قیمت نهایی بسته‌بندی (ریال)272,000
سایز 11
سایز جعبه (ارتفاع*عرض*طول)35*45*10cm
قیمت نهایی بسته‌بندی (ریال)448,000
پاکت لمینیت A4 
سایز جعبه (عرض*طول)32*27
قیمت نهایی بسته‌بندی (ریال)48,000
پاکت حباب‌دار A4
سایز جعبه (ارتفاع*عرض*طول)32*27
قیمت نهایی بسته‌بندی (ریال)50,000
پاکت حباب‌دار A3
سایز جعبه (ارتفاع*عرض*طول).....

قیمت نهایی بسته‌بندی (ریال)......