لاکر
لاکر

صندوق امانات هوشمند

لاکر، صندوق اماناتی هوشمند و الکترونیکی است که در مکان‌های مشخص مستقر شده و کارکرد اصلی آن دریافت، حفاظت، نگهداری و تحویل هر نوع بسته (شامل اسناد و مدارک، وسایل شخصی و ... در محدوده وزنی و ابعادی مشخص) است. لاکرها به‌صورت 24 ساعته و 7 روز هفته برای استفاده عموم مردم و انواع کسب‌وکارها در دسترس هستند.
تیپاکس با بهره‌گیری از صندوق امانات هوشمند، به گیرندگان بسته‌های ارسال شده توسط تیپاکس این امکان را می‌دهد تا بسته خود را از این لاکرها و در هر ساعتی از شبانه‌روز تحویل بگیرند. لذا مشـــتری بـــا رزرو لاکـــر در زمـــان و موقعیـــت جغرافیایـــی دلخـــواه از طریـــق بســـترهای فـــروش خدمـــات تیپاکـــس، قــادر خواهــد بــود بــه راحتــی زمــان و مــکان تحویــل بســته را مدیریـــت کنـــد. بـــا ایـــن امـــکان، فرســـتنده می‌توانـــد هنـــگام تعییـــن آدرس یکـــی از جایگاه‌هـــای لاکـــر هوشـــمند را به‌عنـــوان مقصـــد انتخـــاب کنـــد، تـــا گیرنـــده در شـــهر و محــل مشــخص شــده بــا مراجعــه بــه صنــدوق و وارد کــردن اطلاعـــات، بســـته خـــود را بـــردارد.
لاکرهـــای هوشـــمند مناســـب ارســـال اســـناد، مـــدارک و بســـته‌ها در یـــک محـــدوده‌ی وزنـــی و ابعـــادی مشـــخص اســـت. لاکـــر هوشـــمند از طریـــق شـــرکت خواهـــر «جابـــار» تجربـــه‌ای تـــازه در دریافـــت بســـته را بـــرای مشـــتریان بـــه ارمغـــان آورده اســـت.

مزایای صندوق امانات هوشمند:
  • امنیت و قابلیت اطمینان بالا
  • راحتی در استفاده
  • فرایند بدون تماس در راستای حفظ فاصله اجتماعی
  • مقاومت در برابر شوک، ضربه و شرایط آب و هوایی مختلف
  • بدون محدودیت زمانی، به‌صورت شبانه‌روزی و در همه روزهای سال
  • صرفه‌جویی در فضا، زمان و هزینه

لاکر تیپاکس
   

آیا به سرویس جدیدی نیاز دارید؟ درخواست خود را برای ما ارسال کنید.  درخواست سرویس جدید