تیپاکس حامی جشنواره فرفره شد

تیپاکس حامی جشنواره فرفره شد

نویسنده :
«تیپاکس»، به عنوان بنیانگذار پست خصوصی ایران، در راستای پرداختن به مسئولیت‌های ‌اجتماعی خود در مواجهه با شیوع ویروس کرونا، حامی «جشنواره فرهنگی هنری فرفره» شد.
بـا شـیوع و گسترش ویـروس کرونـا در ایران و جهان سـبک زندگـی آحـاد بشـر تغییرات وسـیعی پیـدا کـرده است. در این میان با توجه به محدودیت‌هایی که این همه‌گیری در جوامع ایجاد کرده، کودکان و نوجوانان در فرآیند رشد و جامعه‌پذیری‌‎شان متحمل مشکلاتی شده‌اند. همین موضوع عاملی است تا جنبه‌هـای مثبـت و منفـی آن، در قالب‌‍‌های مختلـف هنـری و فرهنگـی در تاریـخ ثبـت و ضبـط شـود.
به همین منظور ماهنامـه «قلـک» بـا حـدود ۷ سـال تجربـه و تـلاش بـرای بهبـود سـبک زندگـی کـودکان اقدام به برگزاری جشنواره‌ای بـا محوریـت موضوعــی «کــودکان و دوران کرونایــی» در چهــار رشــته عکاســی، نقاشــی، شــعر و داســتان کرده است.
هر سازمان در مواجهه با جامعه مسئولیتی بر عهده دارد. ماهیت مسئولیت اجتماعی در کمک ‌رساندن و ایفای نقش موثر نسبت به جامعه تعریف می‌شود و بهتر است تا سازمان‌ها، تخصص یا فعالیت خود را در راستای ایفای تعهدات اجتماعی به کار گیرند.
تیپاکس، با بیش از نیم‌قرن تجربه، در راستای اهداف و مسئولیت‌های اجتماعی و دغدغه خود در امر فرهنگ‌سازی و رشد کودکان، به عنوان اولین حامی «جشنواره فرهنگی هنری فرفره» بـا محوریـت موضوعــی «کــودکان و دوران کرونایــی»، اقدام به حمایت مادی و معنوی از این رویداد کرد.
نگرش تیپاکس در برخورد با موضوع مسئولیت‌اجتماعی دیدگاهی آینده‌نگر است و به همین منظور، حمایت از رویداد فرهنگی‌هنری «فرفره» با موضوعیت محوری«کودکان و دوران کرونایی» در راستای رسیدن به این مهم قرار گرفته است.
    نظر شما
    لطفاً کد امنیتی که در عکس نشان داده شده، را وارد کنید کد امنیتی:
    نظرات کاربران

    دسته بندی تی مگ