مدیریت ریسک، اقدام تیپاکس برای حمل‌ونقل ایمن

مدیریت ریسک، اقدام تیپاکس برای حمل‌ونقل ایمن

نویسنده :
امروزه اهمیت و نقــش حمل‌ونقل در ابعــاد مختلــف اقتصــادی، سیاســی و اجتماعــی جوامــع، بــر کســی پوشــیده نیســت. حمل‌ونقل یکــی از پایه‌های اصلــی توسـعه پایـدار و متـوازن در جوامع بشـری محســوب شــده و در فرآینــد توســعه اقتصــادی و اجتماعــی کشــورها، نقشی اساسی ایفا می‌کند. همچنین برای توســعه هرچــه بیشــتر صنایــع تولیــدی، کــه منجــر بــه شــکوفایی روزافــزون اقتصــادی خواهــد شــد، بــه گســترش زیرساخت‌ها در بخش‌های مختلــف ازجمله صنعــت حمل‌ونقل، نیــاز اســت. درواقع، حمل‌ونقل از فعالیت‌های اساســی و زیربنایــی بــرای رشــد و تحــول اقتصــاد محســوب می‌شود. لذا کاهــش خســارات مالــی و جانــی، افزایــش قابلیــت اطمینــان و ایمنــی دستگاه‌های حمل‌ونقل، موردتوجه بســیاری از صاحبــان صنایــع ازجمله تیپاکــس قرارگرفته اســت.
بدیهــی اســت کــه هرچـه شـبکه راه و توزیـع در یـک کشـور وسیع‌تر و کاراتـر باشـد، پیشـبرد اهـداف توسعه‌ای آسان‌تر خواهــد بــود. مقایسـه آمارهـای حمل‌ونقل برون‌شهری ایــران بــا کشــورهای توسعه‌یافته، نشان‌دهنده بهره‌وری بســیار پاییــن خودروهــای ایرانــی، ازنظر مقــدار تنــاژ یــا تـن - کیلومتـر حمـل شـده در ســال اســت. ایــن اختلاف در برخــی مــوارد تــا جایــی اســت کــه بــرای نمونــه یــک خــودرو اروپایــی در هرسال بیــش از 3 برابــر خــودرو ایرانــی فعالیــت می‌کند. ازآنجایی‌که ســهم بخــش حمل‌ونقل جاده‌ای در میــان شیوه‌های مختلــف حمل‌ونقل کالا در ایــران، بیــش از 90 درصداسـت، ادامـه حرکـت ایـن بخـش در وضعیــت موجـود، بـه ایجـاد ریسـک بالا در اقتصاد کشــور دامــن خواهــد زد.
در حــوزه تجــارت و به‌تبع آن لجســتیک در دو دهـه اخیـر، تغییراتـی رخ‌داده اسـت کــه فعالیــت بنگاه‌های حمل‌ونقلی و همچنیــن تولیدکننــدگان تجهیــزات حمل‌ونقل را دســتخوش تحولات شـگرفی کـرده اسـت. افزایش جمعیت و مصرف انرژی، بحران‌های اقتصادی، خدمات نوین ICT، تغییر شکل اقتصاد جهانی و همچنین تغییر سیاست‌ها و قوانین ارسال بین‌الملل ، تأثیــرات عمیقــی بــر تجــارت و بــازار حمل‌ونقل برجــای گذاشـته اسـت. در این بحث، نباید از تاثیر حمل و نقل بر محیط زیست غافل شد. محیط‌زیست برای بشریت دارای اهمیــت ویژه‌ای اســت و حوادث ناشــی از جابه‌جا کــردن، انبــار کــردن و نقــل و انتقـال فرآورده‌های نفتـی غالباً باعث آزادســازی و رهــا شــدن ایــن مــواد در محیــط شــده کــه آلودگــی محیط‌زیست را به همراه دارند. بدیــن ترتیــب عــدم مدیریــت صحیــح حمل‌ونقل می‌تواند به‌صورت یــک ریســک جــدی بــرای ســلامت انســان و محیط‌زیست باشد.
مطالعـات انجام‌گرفته در ایـن زمینــه حاکــی از آن اســت کــه ارزیابــی ریســک روشــی مناســب بــرای حصــول ایــن اهــداف اســت. مدیریــت ریســک در دستگاه‌های بازرگانــی و حمل‌ونقل ایجــاب می‌کند ریسک‌های شــبکه حمل‌ونقل، زنجیــره تأمیــن و عرضــه کشـور شناسایی‌شده و نسـبت بـه مدیریـت آن‌ها اقدام شود. به‌طورکلی، عملکــرد صحیــح یــک شــبکه حمل‌ونقل در مــوارد زیرخلاصــه می‌شود:
• اقتصادی بودن برای حمل‌کننده
• کارایــی عملکــرد حمل‌ونقل و پاســخگو بــودن بــه صاحــب کالا
• قابل‌اتکا بودن برای مصرف‌کننده
مدیریــت شبکه‌های حمل‌ونقل، بســیار پیچیــده و مملــو از عــدم قطعیــت (ریســک) اســت. بــا توجــه بــه نیــاز روزافزون بــه کاهــش ریسک‌های موجـود در حمل‌ونقل جاده‌ای، شــرکت تیپاکــس بر آن اســت بـا کمـک مدیریـت ریسـک، سیسـتمی یکپارچـه و هماهنــگ در شــبکه حمل‌ونقل ایجــاد کنــد و به‌عنوان بزرگ‌ترین شــرکت خصوصــی در صنعــت لجســتیک، در ایــن امــر پیشــرو باشــد. تیپاکس در واحد لجستیک خود سعی دارد تا با بهره‌گیری از شبکه توسعه یافته خود در طول 60 سال فعالیت کاری، برای سازماندهی و افزایش بهره وری در ارائه خدمات به مشتریان خود گام بردارد.

    نظر شما
    لطفاً کد امنیتی که در عکس نشان داده شده، را وارد کنید کد امنیتی:
    نظرات کاربران